HAM: Zienswijze betreffende ontheffing Mooiland voor Gennep

DE HUURDERSALLIANTIE MOOILAND                                      

MOOILAND

T.a.v. S. Van den Bergh

Postbus 140

5360 AC GRAVE

Mail: svandenbergh@mooiland.nl.

Schaijk/Warnsveld,  maart 2022

Betreft:

Verzoek aan de Huurdersorganisatie Mooiland (HAM) om een zienswijze betreffende ontheffing Mooiland voor Gennep

Geachte heer Van den Bergh,

Hierbij een reactie (zienswijze) van de Huurdersalliantie Mooiland (HAM) op het verzoek van Mooiland om een ontheffing aan te vragen om weer volledig actief te kunnen zijn in de gemeente Gennep.

Wat wil Mooiland?

Mooiland is deels al actief in Gennep, maar wil, evenals in de woningmarktregio Noordoost Brabant, volledig bijdragen aan de volkshuisvestelijke opgaven in Gennep. Gennep ligt in de woningmarktregio Limburg dat grenst aan de woningmarktregio Noordoost Brabant waar Mooiland actief is. De ontheffing betekent voor Mooiland de mogelijkheid voor het doen bouwen of verwerven van onroerende zaken of onroerende of infrastructurele aanhorigheden in de gemeente Gennep. De ontheffing maakt het voor Mooiland ook mogelijk om plannen uit te werken voor sloop-nieuwbouw en uitruil van gronden. 

De zienswijze van de Huurdersalliantie Mooiland (HAM)

De zienswijze van de Huurdersalliantie Mooiland (HAM) is gebaseerd op de volgende overwegingen:

  1. Wat de huurdersvereniging Gennep (HVG) vindt van deze ontheffingsaanvraag van Mooiland;
  2. wijzigingen van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet.

Ad 1. Wat vindt de huurdersvereniging Gennep (HVG)?

  • De Huurdersvereniging Gennep (HVG) heeft al een aantal jaren in het overleg met Mooiland en de gemeente aangegeven het te betreuren dat Gennep buiten de gebiedsregio van Mooiland is ingedeeld door de landelijke indeling in gebiedsregio’s;
  • De HVG is van mening dat Gennep behoort tot het kerngebied van Mooiland en heeft in het overleg over de prestatieafspraken meermaals de wens uitgesproken en dit vast laten leggen in de prestatieafspraken van Mooiland voor de gemeente Gennep. De wens van de HVG is dat zodra dit mogelijk is, Mooiland de uitzonderingsaanvraag hiervoor moet indienen.
  • In het overleg over de prestatieafspraken is geconstateerd dat de gemeente Gennep deze wens ook heeft uitgesproken en deze ook in de prestatieafspraken heeft vastgelegd.

Ad 2. Wat is mogelijk bij ontheffingsverzoeken als gevolg  van de wijzigingen van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet.

De oude situatie bij verzoeken om ontheffing over woningmarktregio’s is dat er regionale werkgebieden zijn voor toegelaten instellingen volkshuisvesting zoals Mooiland. Deze toegelaten instellingen kunnen binnen een regio (volgens indeling) volledig werken, terwijl zij daarbuiten geen vastgoed mogen verwerven of nieuw mogen laten bouwen, behalve in het geval van sloop gevolgd door nieuwbouw op die locatie. Hiermee wil de wetgever de regionale binding van de toegelaten instelling versterken. Van dit verbod is op grond van artikel 41c van de Woningwet ontheffing mogelijk. Voorwaarde is dat er een volkshuisvestelijke noodzaak voor de ontheffing moet zijn.

Uit de evaluatie van de Woningwet blijkt dat er ontheffingsverzoeken (zeker in specifieke situaties) zijn afgewezen, terwijl een ontheffing vanuit volkshuisvestelijk perspectief wel wenselijk zou zijn. Dit zou voor Gennep kunnen gelden omdat Mooiland deels al langer actief is in Gennep. In feite is er sprake van een sterke lokale binding en samenhang tussen Noordoost Brabant als kerngebied van Mooiland en de grensgemeente Gennep dat binnen een andere woningmarktregio (Limburg) ligt. In de herziene woningwet is o.a. voor ontheffingsverzoeken van Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting een nieuwe ontheffingsgrond gecreëerd voor situaties zoals in Gennep. Situaties van grensgebieden waar vanuit volkshuisvestingsoogpunt ontheffingen noodzakelijk zijn. Zelf als de volkshuisvestelijke opgave beperkt is of andere toegelaten instellingen uit de regio de opgave kunnen en willen oppakken. Dit is nu vastgelegd in de herziene woningwet waarop Mooiland zich kan beroepen. Dat wil de huurdersvereniging Gennep ook. De HAM gaat daarin mee.

Het resultaat van de overwegingen van de Huurdersalliantie Mooiland (HAM) is dan ook dat wij instemmen met het voornemen van Mooiland om een vereenvoudigde ontheffingsverzoek voor Gennep aan te vragen. Wij hopen met deze zienswijze een bijdrage te hebben geleverd om meer lokaal maatwerk in Gennep mogelijk te maken.

Hoogachtend,                                                                                                                          

Namens de koepels GRAVE & KMAS (de HuurdersalliantieMooiland)                                                                                      

Dhr. G. Knuiman,                                                                                         

                                                                                                                                                              Correspondentie

Koepelgrave@ziggo.nl

tadema@kmas.nl                                                                                         

Geef een antwoord