Update complexmatige verkoop Mooiland.

Geachte leden van de Huurdersalliantie Mooiland, 

Met deze brief geven wij graag een periodieke update over de voortgang van de complexmatige  verkopen van Mooiland. De laatste update in dit kader hebben jullie in december ontvangen. De  ontwikkelingen die er sindsdien zijn geweest worden hieronder per regio toegelicht. Daarnaast  wordt in deze brief meer informatie gegeven over de uitkomst van het ontheffingstraject voor Den  Haag en hoe wij daar nu verder gaan.  

Verkopen december 2020 

In de laatste update over de complexmatige verkopen kwam al aan de orde dat veel complexen in  december zouden worden overgedragen aan nieuwe eigenaren. In totaal zijn in december meer  dan 1.500 verhuureenheden verkocht. Concreet hebben in de maand december de volgende  overdrachten plaatsgevonden:  

∙ Resterende complexen regio Noord-Holland-Noord aan Heimstaden (690 OGE) ∙ Alle complexen in de Metropoolregio Amsterdam (Haarlem, Purmerend, Huizen) aan  diverse collega-corporaties (205 OGE) 

∙ Alle complexen in de regio Amersfoort e.o. (Amersfoort, Baarn, Nijkerk, Zeewolde) aan  diverse collega-corporaties (164 OGE) 

∙ Alle complexen in de gemeenten Utrecht en Nieuwegein aan Mitros (205 OGE). ∙ Alle complexen in de gemeente Oude IJsselstreek aan Sité Woondiensten (118 OGE) ∙ Het complex in Barendrecht aan Patrimonium (61 OGE) 

∙ Beide complexen in Zwolle aan Wetland Wonen (54 OGE) 

∙ Het complex in Steenwijk aan Woonconcept (24 OGE) 

Het overdragen van de woningen aan deze partijen is goed verlopen. In totaal heeft Mooiland in  2020 meer dan 2.000 verhuureenheden verspreid over 30 verschillende gemeenten complexmatig  verkocht. Mooiland is nu nog in 71 gemeenten actief. 

Drechtsteden (532 OGE) en Oegstgeest (133 OGE) 

Dit najaar zijn de corporaties in de regio’s Drechtsteden en Oegstgeest (regio Holland-Rijnland) in  lijn met de verkoopplanning benaderd in het kader van ons strategisch verkoopprogramma. Voor  iedere deelportefeuille is één corporatie geïnteresseerd. Begin maart hebben wij de meeste  biedingen ontvangen en de eerste signalen zijn positief. De komende tijd gaan wij deze biedingen  verder beoordelen en kijken of het lukt om met de corporaties tot definitieve overeenstemming te  komen. De geïnteresseerde corporaties voor de woningen in Oegstgeest en Hendrik-Ido-Ambacht  hebben op verzoek uitstel gekregen voor het doen van een bieding tot begin april. 

Regio Rotterdam – Haaglanden (609 OGE) 

Wat later dit voorjaar gaan wij in lijn met de planning de corporaties in de regio Rotterdam Haaglanden benaderen in het kader van de verkoopstrategie. In 2021 zal Mooiland in deze regio  609 eenheden te koop aanbieden. Het gaat om de woningen in de gemeenten Schiedam (179  OGE), Hellevoetsluis (151 OGE), Vlaardingen (121 OGE), Krimpen aan den IJssel (67 OGE),  Bodegraven (43 OGE), Leidschendam-Voorburg (32 OGE) en Krimpenerwaard (16 OGE). De  woningen in Zoetermeer (in totaal 356 OGE) worden pas in 2022 te koop aangeboden omdat hier  nog een renovatie wordt uitgevoerd. 

Openbare aanbieding Noordoostpolder, Lochem & Bronckhorst (149 OGE)  Het overgrote deel van de woningen in de regio’s Oost-Nederland en Zwolle-Stedendriehoek is in  2019 en 2020 verkocht aan lokale corporaties. Er zijn binnen deze twee regio’s drie  deelportefeuilles overgebleven waar onder corporaties onvoldoende interesse voor was om deze  over te nemen. Concreet gaat het om Noordoostpolder (101 OGE), Lochem (43 OGE) en  Bronckhorst (5 OGE). Over de afwegingen voor het vervolg voor deze deelportefeuilles zijn jullie  afgelopen najaar geïnformeerd.  

Begin 2021 zijn de eerste stappen in het kader van de openbare aanbieding gezet. In februari zijn  de bewoners geïnformeerd en hebben zij het aanbod gekregen om hun huurwoning te kopen. Dit is  een verplicht onderdeel ter voorbereiding op de openbare aanbiedingsprocedure. Naar aanleiding  hiervan wordt met één huurder uit de gemeente Noordoostpolder individuele verkoop verder  onderzocht. De openbare aanbieding zelf start medio maart. 

Uitkomst ontheffingsaanvraag Den Haag 

Mooiland heeft in het kader van de voorgenomen matching in Den Haag een ontheffing nodig om  daar woningen of grond aan te kunnen kopen. In oktober en november hebben wij bij allerlei  belanghebbenden zienswijzen opgevraagd voor deze ontheffingsaanvraag. De gemeente Den Haag  en de andere corporaties in de regio Rotterdam-Haaglanden waren positief over het voornemen  van Mooiland. Ook vanuit de belanghebbenden in het kerngebied is er breed begrip en steun voor  deze stap. Op basis van de onderbouwing en de extra waarborgen die in de systematiek zijn  ingebouwd, hebben alle tien de gemeenten uit het kerngebied een positieve zienswijze gegeven.  Ook van jullie, de Huurdersalliantie, hebben wij een positieve reactie in dit kader ontvangen.  Hiervoor willen wij jullie nogmaals bedanken. 

De ontheffingsaanvraag voor Den Haag hebben wij uiteindelijk in december ingediend bij het  ministerie van Binnenlandse Zaken. Eind januari kregen wij te horen dat het ministerie de  ontheffing voor Den Haag toekent. Mooiland mag met deze ontheffing de komende vijf jaar  woningen en grond aankopen in de gemeente Den Haag. Het bezit van Mooiland in Den Haag wordt  nu definitief niet als onderdeel van de complexmatige verkoopstrategie van Mooiland verkocht. 

Vervolg matching Den Haag 

Zoals ook al in onze adviesaanvraag over de ontheffing werd toegelicht, is Mooiland concreet met  Vestia in gesprek om deze corporatie te ondersteunen bij de opgaven in Den Haag. Nu Mooiland de  ontheffing heeft gekregen, is dit onderzoek met Vestia een nieuwe fase ingegaan.  

In overleg met Vestia zijn een aantal sloop-nieuwbouwprojecten geselecteerd die Vestia vanwege  haar financiële positie niet zelf op korte termijn kan uitvoeren. De mogelijkheden, vorm en  uitwerking van de ondersteuning van Mooiland bij deze projecten worden in de periode van februari  tot juli 2021 verder onderzocht.  

Het streven is om rond juli een raamovereenkomst met Vestia te sluiten waarin de afspraken over  de ondersteuning van deze projecten van Vestia verder is uitgewerkt en vastgelegd. Als onderdeel  van het onderzoek de komende tijd wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor het overdragen 

van het beheer van de 327 bestaande woningen van Mooiland in Den Haag aan Vestia. Te zijner  tijd zullen wij jullie informeren over de uitkomst van deze onderzoekfase en de raamovereenkomst  met Vestia. 

Tot slot 

Hopelijk geeft deze weergave van de lopende en recent afgeronde verkooptrajecten een goed  beeld van de actuele stand van zaken rondom de complexmatige verkopen. Daarnaast hopen we  dat jullie ook een beter beeld hebben bij de stappen die wij in het kader van matching nu zetten in  Den Haag. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons  op. 

Met vriendelijke groet, 

Mooiland DUIXlWSmgTs9chwfJpa1iyWGb5uOo3X9U5qSx mxuKmfzvwLVPHGb5XD9Ozy95KJ4jqnh4hftsdOcXmznJ9I5SReIBWw 3HzwIIk0zwk nIg0twkTa4 v33vNaAnngki1WoPnMYS

Elly Pansier 

Directeur wonen Elly Pansier

Reacties zijn gesloten.