Betaalbaarheid

Betaalbaarheid huurwoningen Mooiland

Huurmatiging

De betaalbaarheid van huurwoningen is in de laatste jaren alleen maar onder grote druk komen te staan. De verhuurdersheffing, dit is een soort belasting die woningcorporaties aan het Rijk moeten betalen en de huurverhogingen zijn hieraan debet. Om hiertegen een halt toe te roepen heeft Mooiland na onderhandelingen met KMAS de huurverhogingen in de afgelopen twee jaren gematigd. Een eerste stap en een positieve ontwikkeling.

Onderhandelingsproces KMAS en Mooiland

Aan het begin van dit jaar is KMAS met de directie van Mooiland in gesprek om te bezien of er een ander huurbeleid kan worden ontwikkeld om de huurprijzen van de woningen nog beter onder controle te houden. Een ingewikkeld proces. De gesprekken hierover zijn nog in volle gang en zullen worden voortgezet en KMAS wordt tijdig en in een vroeg stadium betrokken. Een goede zaak.
Huurverhoging per 1 juli 2018
Bij de huurverhoging per 1 juli 2018 wordt het nieuwe huurbeleid zichtbaar als uitkomst van de gesprekken die KMAS en directie van Mooiland hebben gevoerd.

Betrekken HOS in het onderhandelingsproces

In dit proces wil KMAS bestuur een aantal voorzitters van onze HOS benaderen om ook aan de besprekingen deel te nemen. Op deze wijze wil het KMAS bestuur ook de achterban betrekken in het onderhandelingsproces. In de Algemene Ledenvergadering van KMAS op 15 november 2017 zullen we in samenspraak met elkaar hiertoe besluiten.

Huurbeleid

Het Kmas bestuur heeft in de voorjaars- en najaarsvergadering met de HOS  hiervan verslag gedaan. De discussie rond dit thema met de directie van Mooiland is nog niet afgerond.

Presentatie Themabijeenkomst huurbeleid Koepels

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.